0771. என்னைமுன் நில்லன்மின் தெவ்விர்

Rate this post

0771. என்னைமுன் நில்லன்மின் தெவ்விர்

0771. Ennaimun Nillanmin Thevvir

 • குறள் #
  0771
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைச் செருக்கு (Padaich Cherukku)
  Military Spirit
 • குறள்
  என்னைமுன் நில்லன்மின் தெவ்விர் பலரென்னை
  முன்நின்று கல்நின் றவர்.
 • விளக்கம்
  பகைவர்களே! என் தலைவன் எதிரே நின்று போர் செய்து மடிந்து, தமக்குக் கல் நடப்பெற்றவர் பலர்; ஆகையால், என் தலைவன் முன்னே நிற்காதீர்கள்.
 • Translation
  in English
  Ye foes! stand not before my lord! for many a one
  Who did my lord withstand, now stands in stone!
 • Meaning
  O my foes, stand not before my leader; (for) many are those who did so but afterwards stood (in the shape of) statues.

Leave a comment