0773. பேராண்மை என்ப தறுகண்ஒன்

Rate this post

0773. பேராண்மை என்ப தறுகண்ஒன்

0773. Peraanmai Enba Tharukanon

 • குறள் #
  0773
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைச் செருக்கு (Padaich Cherukku)
  Military Spirit
 • குறள்
  பேராண்மை என்ப தறுகண்ஒன் றுற்றக்கால்
  ஊராண்மை மற்றதன் எஃகு.
 • விளக்கம்
  பகைவரை எதிர்த்துப் போர் செய்வதைப் பெரிய ஆண்மை என்று கூறுவர்; அப்பகைவர்க்கு ஒரு துன்பம் வந்தவிடத்து உதவி செய்தலை, அவ்வான்மையின் கூர்மை என்று கூறுவர்.
 • Translation
  in English
  Fierceness in hour of strife heroic greatness shows;
  Its edge is kindness to our suffering foes.
 • Meaning
  The learned say that fierceness (incontest with a foe) is indeed great valour; but to become a benefactor in case of accident (to a foe) is the extreme (limit) of that valour.

Leave a comment