0777. சுழலும் இசைவேண்டி வேண்டா

Rate this post

0777. சுழலும் இசைவேண்டி வேண்டா

0777. Suzhalum Isaivendi Vendaa

 • குறள் #
  0777
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைச் செருக்கு (Padaich Cherukku)
  Military Spirit
 • குறள்
  சுழலும் இசைவேண்டி வேண்டா உயிரார்
  கழல்யாப்புக் காரிகை நீர்த்து.
 • விளக்கம்
  உலகில் பறந்து நிற்கும் புகழை விரும்பி உயிர் வாழ்தலை விரும்பாத வீரர், வீரக்கழல் அணிதல் அழகுடையது.
 • Translation
  in English
  Who seek for world-wide fame, regardless of their life,
  The glorious clasp adorns, sign of heroic strife.
 • Meaning
  The fastening of ankle-ring by those who disire a world-wide renown and not (the safety of) their lives is like adorning (themselves).

Leave a comment