0778. உறின்உயிர் அஞ்சா மறவர்

Rate this post

0778. உறின்உயிர் அஞ்சா மறவர்

0778. Urinuyir Anjaa Maravar

 • குறள் #
  0778
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைச் செருக்கு (Padaich Cherukku)
  Military Spirit
 • குறள்
  உறின்உயிர் அஞ்சா மறவர் இறைவன்
  செறினும் சீர்குன்றல் இலர்.
 • விளக்கம்
  போர் வந்தால் தம் உயிரைவிட அஞ்சாது அதன் மேற்செல்லும் வீரர், தமது அரசன் அது வேண்டாமென்று சினந்தாலும் அவ்வீரமிகுதியில் குன்றார்.
 • Translation
  in English
  Fearless they rush where’er ‘the tide of battle rolls’;
  The king’s reproof damps not the ardour of their eager souls.
 • Meaning
  The heroes who are not afraid of losing their life in a contest will not cool their ardour, even if the king prohibits (their fighting).

Leave a comment