0783. நவில்தொறும் நூல்நயம் போலும்

Rate this post

0783. நவில்தொறும் நூல்நயம் போலும்

0783. Navilthorum Noolnayam Polum

 • குறள் #
  0783
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  நட்பு (Natpu)
  Friendship
 • குறள்
  நவில்தொறும் நூல்நயம் போலும் பயில்தொறும்
  பண்புடை யாளர் தொடர்பு.
 • விளக்கம்
  நற்குணமுடையார் தம்முட் கொண்ட நட்பு, பழகும்போதெல்லாம், அவர்கட்கு இன்பம் அளித்தல், நூற் பொருள் கற்குந்தோறும் கற்பவர்க்கு இன்பம் செய்தல் போன்றதாகும்.
 • Translation
  in English
  Learned scroll the more you ponder, Sweeter grows the mental food;
  So the heart by use grows fonder, Bound in friendship with the good.
 • Meaning
  Like learning, the friendship of the noble, the more it is cultivated, the more delightful does it become.

Leave a comment