அப்பாஜி கதைகள் (Appaji Stories in Tamil)

அப்பாஜி கதைகள் (Appaji Stories)


சாளுவ திம்மராசு அப்பாஜி என்பது இவருடை முழுப்பெயர்‌. இவர்‌ விஜயநகரப்‌ பேரரசனான கிருஷ்ண
தேவராயரின்‌ அமைச்சர்‌. இவருடைய கூர்ந்த அறிவை விளக்கும்‌ கதைகள்‌ பல உண்டு.

Leave a comment