1084. கண்டார் உயிருண்ணும் தோற்றத்தால்

Rate this post

1084. கண்டார் உயிருண்ணும் தோற்றத்தால்

1084. Kandaar Uyirunnum Thotraththaal

 • குறள் #
  1084
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  தகையணங்குறுத்தல் (Thagaiyanangkuruththal)
  Beauty’s Dart
 • குறள்
  கண்டார் உயிருண்ணும் தோற்றத்தால் பெண்டகைப்
  பேதைக்கு அமர்த்தன கண்.
 • விளக்கம்
  பெண் தன்மையுடன் கூடிய இப்பெண்ணுக்குக் கண்கள், தம்மைக் கண்டவரது உயிரை உண்ணும் தோற்றத்துடன் அமைந்துள்ளன.
 • Translation
  in English
  In sweet simplicity, A woman’s gracious form hath she;
  But yet those eyes, that drink my life, Are with the form at strife!
 • Meaning
  These eyes that seem to kill those who look at them are as it were in hostilities with this feminine simplicity.

Leave a comment