1085. கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ

Rate this post

1085. கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ

1085. Kootramo Kanno Pinaiyo

 • குறள் #
  1085
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  தகையணங்குறுத்தல் (Thagaiyanangkuruththal)
  Beauty’s Dart
 • குறள்
  கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ மடவரல்
  நோக்கமிம் மூன்றும் உடைத்து.
 • விளக்கம்
  இக்கண்கள் இயமனோ, கண்களோ, பெண் மானோ நான் அறிகிலேன்; இப்பெண்ணின் பார்வையில் மூன்றும் அடங்கியிருக்கின்றன.
 • Translation
  in English
  IThe light that on me gleams, Is it death’s dart? or eye’s bright beams?
  Or fawn’s shy glance? All three appear In form of maiden here.
 • Meaning
  Is it Yama, (a pair of) eyes or a hind ?- Are not all these three in the looks of this maid ?

Leave a comment