1104. நீங்கின் தெறூஉம் குறுகுங்கால்

Rate this post

1104. நீங்கின் தெறூஉம் குறுகுங்கால்

1104. Neengin Therooum Kurukunkaal

 • குறள் #
  1104
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புணர்ச்சி மகிழ்தல் (Punarchchi Magizhthal)
  Rejoicing in the Embrace
 • குறள்
  நீங்கின் தெறூஉம் குறுகுங்கால் தண்ணென்னும்
  தீயாண்டுப் பெற்றாள் இவள்.
 • விளக்கம்
  விட்டுப் பிரிந்தால் சுடும்; கிட்ட நெருங்கினால் குளிரும்; இத்தகைய நெருப்பை இவள் எங்கிருந்து பெற்றாள்?
 • Translation
  in English
  Withdraw, it burns; approach, it soothes the pain;
  Whence did the maid this wondrous fire obtain?
 • Meaning
  From whence has she got this fire that burns when I withdraw and cools when I approach ?

Leave a comment