1112. மலர்காணின் மையாத்தி நெஞ்சே

Rate this post

1112. மலர்காணின் மையாத்தி நெஞ்சே

1112. Malarkaanin Maiyaaththi Nenje

 • குறள் #
  1112
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நலம் புனைந்துரைத்தல் (Nalam Punaindhuraiththal)
  The Praise of her Beauty
 • குறள்
  மலர்காணின் மையாத்தி நெஞ்சே இவள்கண்
  பலர்காணும் பூவொக்கும் என்று.
 • விளக்கம்
  மனமே! இவளது கண்கள் பலராலும் காணப்படுகின்ற பூக்கள் ஒக்கும் என்று நினைத்து, மலர்களைக் கண்டால் மயங்குகின்றாய்.
 • Translation
  in English
  You deemed, as you saw the flowers, her eyes were as flowers, my soul,
  That many may see; it was surely some folly that over you stole!
 • Meaning
  O my soul, fancying that flowers which are seen by many can resemble her eyes, you become confused at the sight of them.

Leave a comment