1124. வாழ்தல் உயிர்க்கன்னள் ஆயிழை

Rate this post

1124. வாழ்தல் உயிர்க்கன்னள் ஆயிழை

1124. Vaazhthal Uyirkkannal Aayizhai

 • குறள் #
  1124
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  காதற் சிறப்புரைத்தல் (Kaathar Sirappuraiththal)
  Declaration of Love’s Special Excellence
 • குறள்
  வாழ்தல் உயிர்க்கன்னள் ஆயிழை சாதல்
  அதற்கன்னள் நீங்கும் இடத்து.
 • விளக்கம்
  ஆராய்ந்தெடுத்த அணிகளை அணிந்த இவள் சேரும் போது, உயிர் உடம்போடு சேர்ந்து வாழ்தல் போன்று இன்பமும், பிரியும் போது அவ்வுயிருக்குச் சாதல் எப்படியோ அப்படித் துன்பமும் உண்டாகின்றன.
 • Translation
  in English
  Life is she to my very soul when she draws nigh;
  Dissevered from the maid with jewels rare, I die!
 • Meaning
  My fair-jewelled one resembles the living soul (when she is in union with me), the dying soul when she leaves me.

Leave a comment