1129. இமைப்பின் கரப்பாக்கு அறிவல்

Rate this post

1129. இமைப்பின் கரப்பாக்கு அறிவல்

1129. Imaippin Karappaakku Arival

 • குறள் #
  1129
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  காதற் சிறப்புரைத்தல் (Kaathar Sirappuraiththal)
  Declaration of Love’s Special Excellence
 • குறள்
  இமைப்பின் கரப்பாக்கு அறிவல் அனைத்திற்கே
  ஏதிலர் என்னும்இவ் வூர்.
 • விளக்கம்
  என் கண் இமைக்குமாயின் உள்ளே இருக்கும் காதலர் மறைவர் என்று எண்ணிக் கண்மூடாது இருப்பேன்; அதனைக் கண்ட ஊரார் என் காதலர் அன்பில்லாதவர் என்று சொல்லுவர்.
 • Translation
  in English
  I fear his form to hide, nor close my eyes:
  ‘Her love estranged is gone!’ the village cries.
 • Meaning
  I will not wink, knowing that if I did, my lover would hide himself; and for this reason, this town says, he is unloving.

Leave a comment