1130. உவந்துறைவர் உள்ளத்துள் என்றும்

Rate this post

1130. உவந்துறைவர் உள்ளத்துள் என்றும்

1130. Uvanthuraivar Ullaththul Endrum

 • குறள் #
  1130
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  காதற் சிறப்புரைத்தல் (Kaathar Sirappuraiththal)
  Declaration of Love’s Special Excellence
 • குறள்
  உவந்துறைவர் உள்ளத்துள் என்றும் இகந்துறைவர்
  ஏதிலர் என்னும்இவ் வூர்.
 • விளக்கம்
  என் காதலர் என் உள்ளத்திலே எப்பொழுதும் மகிழ்ந்து இருக்கின்றார். அதனை அறியாமல் ஊரிலுள்ளவர், அன்பில்லாதவர் பிரிந்து வாழ்கின்றார் என்று அவரைப் பழிப்பர்.
 • Translation
  in English
  Rejoicing in my very soul he ever lies;
  ‘Her love estranged is gone far off!’ the village cries.
 • Meaning
  My lover dwells in my heart with perpetual delight; but the town says he is unloving and (therefore) dwells afar.

Leave a comment