1133. நாணொடு நல்லாண்மை பண்டுடையேன்

Rate this post

1133. நாணொடு நல்லாண்மை பண்டுடையேன்

1133. Naanodu Nallaanmai Pandudaiyen

 • குறள் #
  1133
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நாணுத் துறவுரைத்தல் (Naanuth Thuravuraiththal)
  The Abandonment of Reserve
 • குறள்
  நாணொடு நல்லாண்மை பண்டுடையேன் இன்றுடையேன்
  காமுற்றார் ஏறும் மடல்.
 • விளக்கம்
  வெட்கத்தோடு நல்ல வீரமும் முன்னமே உடையேன். அவை காதல் காரணமாக நீங்குதலால், இப்பொழுது நான் காமம் மிகுந்தார் ஏறும் மடற்குதிரையை உடையவனாவேன்.
 • Translation
  in English
  I once retained reserve and seemly manliness;
  To-day I nought possess but lovers’ ‘horse of palm’.
 • Meaning
  Modesty and manliness were once my own; now, my own is the palmyra horse that is ridden by the lustful.

Leave a comment