1138. நிறையரியர் மன்அளியர் என்னாது

Rate this post

1138. நிறையரியர் மன்அளியர் என்னாது

1138. Niraiyariyar Manaliyar Ennaathu

 • குறள் #
  1138
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நாணுத் துறவுரைத்தல் (Naanuth Thuravuraiththal)
  The Abandonment of Reserve
 • குறள்
  நிறையரியர் மன்அளியர் என்னாது காமம்
  மறையிறந்து மன்று படும்.
 • விளக்கம்
  இவர் நிறையில் மிகுந்தவர்; மிகவும் இரங்கத் தக்கவர் என்று கருதாது, காமநோய் மறைத்தாலும் மறையாமல் வெளிப்படும்.
 • Translation
  in English
  In virtue hard to move, yet very tender, too, are we;
  Love deems not so, would rend the veil, and court publicity!
 • Meaning
  Even the Lust (of women) transgresses its secrecy and appears in public, forgetting that they are too chaste and liberal (to be overcome by it).

Leave a comment