0457. மனநலம் மன்னுயிர்க் காக்கம்

Rate this post

0457. மனநலம் மன்னுயிர்க் காக்கம்

0457. Mananalam Mannuyirk Kaakkam

 • குறள் #
  0457
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  சிற்றினம் சேராமை (Chitrinam Seraamai)
  Avoiding Mean Associations
 • குறள்
  மனநலம் மன்னுயிர்க் காக்கம் இனநலம்
  எல்லாப் புகழும் தரும்.
 • விளக்கம்
  நிலைபெற்ற உயிர்களுக்கு மனத்தூய்மை செல்வத்தைக் கொடுக்கும்; இனத்தூய்மை அதனோடு எல்லாப் புகழையும் தரும்.
 • Translation
  in English
  Goodness of mind to lives of men increaseth gain;
  And good companionship doth all of praise obtain.
 • Meaning
  Goodness of mind will give wealth, and good society will bring with it all praise, to men.

Leave a comment