0459. மனநலத்தின் ஆகும் மறுமைமற்

Rate this post

0459. மனநலத்தின் ஆகும் மறுமைமற்

0459. Mananalaththin Aagum Marumaimat

 • குறள் #
  0459
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  சிற்றினம் சேராமை (Chitrinam Seraamai)
  Avoiding Mean Associations
 • குறள்
  மனநலத்தின் ஆகும் மறுமைமற் றஃதும்
  இனநலத்தின் ஏமாப் புடைத்து.
 • விளக்கம்
  ஒருவனுக்கு மனத்தின் நன்மையினால் மருமையின்பம் உண்டாகும்; அமமனநலமும் இனத்தின் நன்மையினால் வலிமை பெரும்.
 • Translation
  in English
  Although to mental goodness joys of other life belong,
  Yet good companionship is confirmation strong.
 • Meaning
  Future bliss is (the result) of goodness of mind; and even this acquires strength from the society of the good.

Leave a comment