0952. ஒழுக்கமும் வாய்மையும் நாணும்இம்

Rate this post

0952. ஒழுக்கமும் வாய்மையும் நாணும்இம்

0952. Ozhukkamum Vaaimaiyum Naanumim

 • குறள் #
  0952
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிமை (Kudimai)
  Nobility
 • குறள்
  ஒழுக்கமும் வாய்மையும் நாணும்இம் மூன்றும்
  இழுக்கார் குடிப்பிறந் தார்.
 • விளக்கம்
  உயர்ந்த குடியில் பிறந்தவர்கள் நல்லொழுக்கம், உண்மை, நாணம் ஆகிய மூன்று குணங்களிலிருந்தும் தவறி நடக்கமாட்டார்கள்.
 • Translation
  in English
  In these three things the men of noble birth fail not:
  In virtuous deed and truthful word, and chastened thought.
 • Meaning
  The high-born will never deviate from these three; good manners, truthfulness and modesty.

Leave a comment