0953. நகைஈகை இன்சொல் இகழாமை

Rate this post

0953. நகைஈகை இன்சொல் இகழாமை

0953. Nagaieegai Insol Igazhaamai

 • குறள் #
  0953
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிமை (Kudimai)
  Nobility
 • குறள்
  நகைஈகை இன்சொல் இகழாமை நான்கும்
  வகையென்ப வாய்மைக் குடிக்கு.
 • விளக்கம்
  உயர்ந்த குடியில் பிறந்தவர்க்கு, வறியவர் வருங்கால் முகமலர்ச்சியும், உள்ளன கொடுத்தலும், இன்சொல் பேசுதலும், பிறரை இகழாமையுமாகிய நான்கும் உரிய குணங்களாகும்.
 • Translation
  in English
  The smile, the gift, the pleasant word, unfailing courtesy
  These are the signs, they say, of true nobility.
 • Meaning
  A cheerful countenance, liberality, pleasant words, and an unreviling disposition, these four are said to be the proper qualities of the truly high-born.

Leave a comment