0955. வழங்குவ துள்வீழ்ந்தக் கண்ணும்

Rate this post

0955. வழங்குவ துள்வீழ்ந்தக் கண்ணும்

0955. Vazhanguva Thulveezhndhak Kannum

 • குறள் #
  0955
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிமை (Kudimai)
  Nobility
 • குறள்
  வழங்குவ துள்வீழ்ந்தக் கண்ணும் பழங்குடி
  பண்பில் தலைப்பிரிதல் இன்று.
 • விளக்கம்
  பழமைதொட்டு வருகின்ற உயர்ந்த குடியிலே பிறந்தவர் கொடுக்கும் பொருள் சுருங்கியபோதும் தமது உயர் குணங்களிலிருந்து நீங்க மாட்டார்.
 • Translation
  in English
  Though stores for charity should fail within, the ancient race
  Will never lose its old ancestral grace.
 • Meaning
  Though their means fall off, those born in ancient families, will not lose their character (for liberality).

Leave a comment