0959. நிலத்தில் கிடந்தமை கால்காட்டும்

Rate this post

0959. நிலத்தில் கிடந்தமை கால்காட்டும்

0959. Nilaththil Kidanthamai Kaalkaattum

 • குறள் #
  0959
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிமை (Kudimai)
  Nobility
 • குறள்
  நிலத்தில் கிடந்தமை கால்காட்டும் காட்டும்
  குலத்தில் பிறந்தார்வாய்ச் சொல்.
 • விளக்கம்
  நிலத்தின் இயல்பை அதனிடத்தே முளைத்த முளையானது காட்டிவிடும். அதுபோல, ஒருவன் வாயிலுண்டாகும் சொற்கள் அவன் பிறந்த குலத்தின் இயல்பைக் காட்டும்.
 • Translation
  in English
  Of soil the plants that spring thereout will show the worth:
  The words they speak declare the men of noble birth.
 • Meaning
  As the sprout indicates the nature of the soil, (so) the speech of the noble indicates (that of one’s birth).

Leave a comment