0966. புகழ்இன்றால் புத்தேள்நாட்டு உய்யாதால்

Rate this post

0966. புகழ்இன்றால் புத்தேள்நாட்டு உய்யாதால்

0966. Pugazhindraal Puththelnaattu Uyyaathaal

 • குறள் #
  0966
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  மானம் (Maanam)
  Honour
 • குறள்
  புகழ்இன்றால் புத்தேள்நாட்டு உய்யாதால் என்மற்று
  இகழ்வார்பின் சென்று நிலை.
 • விளக்கம்
  மானத்தை விட்டுத் தன்னை இகழ்கின்றவர்பின் சென்று நிற்பது இவ்வுலகத்தில் புகழ் உண்டாக்காது; தேவர் உலகத்துக்குச் செலுத்தாது; பின்பு ஏன் அவ்வாறு செய்ய வேண்டும்?
 • Translation
  in English
  It yields no praise, nor to the land of Gods throws wide the gate:
  Why follow men who scorn, and at their bidding wait?
 • Meaning
  Of what good is it (for the high-born) to go and stand in vain before those who revile him ? it only brings him loss of honour and exclusion from heaven.

Leave a comment