0969. மயிர்நீப்பின் வாழாக் கவரிமா

Rate this post

0969. மயிர்நீப்பின் வாழாக் கவரிமா

0969. Mayirneeppin Vaazhaak Kavarimaa

 • குறள் #
  0969
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  மானம் (Maanam)
  Honour
 • குறள்
  மயிர்நீப்பின் வாழாக் கவரிமா அன்னார்
  உயிர்நீப்பர் மானம் வரின்.
 • விளக்கம்
  தன்மயிர்த்திரளில் ஒரு மயிர் நீங்கினாலும் உயிர் வாழாத கவரிமானைப் போன்றவர், தம் மானம் அழியின் இறந்து விடுவர்.
 • Translation
  in English
  Like the wild ox that, of its tuft bereft, will pine away,
  Are those who, of their honour shorn, will quit the light of day.
 • Meaning
  Those who give up (their) life when (their) honour is at stake are like the yark which kills itself at the loss of (even one of) its hairs.

Leave a comment