0975. பெருமை யுடையவர் ஆற்றுவார்

Rate this post

0975. பெருமை யுடையவர் ஆற்றுவார்

0975. Perumai Yudaiyavar Aatruvaar

 • குறள் #
  0975
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பெருமை (Perumai)
  Greatness
 • குறள்
  பெருமை யுடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின்
  அருமை உடைய செயல்.
 • விளக்கம்
  பெருமையுடையவர், தாம் வறியவரான போதும் பிறரால் செய்ய முடியாத செயல்களை முறைப்படி செய்து முடிக்க வல்லவராவர்.
 • Translation
  in English
  The man endowed with greatness true,
  Rare deeds in perfect wise will do.
 • Meaning
  (Though reduced) the great will be able to perform, in the proper way, deeds difficult (for others to do).

Leave a comment