0989. ஊழி பெயரினும் தாம்பெயரார்

Rate this post

0989. ஊழி பெயரினும் தாம்பெயரார்

0989. Oozhi Peyarinum Thaampeyaraar

 • குறள் #
  0989
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  சான்றாண்மை (Saandraanmai)
  Perfectness
 • குறள்
  ஊழி பெயரினும் தாம்பெயரார் சான்றாண்மைக்கு
  ஆழி எனப்படு வார்.
 • விளக்கம்
  நற்குணம் என்று சொல்லப்படும் கடலுக்குக் கரை எனப்படும் பெரியார், ஊழிக்காலத்தில் உலகமே நிலை மாறினாலும் தாம் தம் அறநெறியிலிருந்து விலக மாட்டார்.
 • Translation
  in English
  Call them of perfect virtue’s sea the shore,
  Who, though the fates should fail, fail not for evermore.
 • Meaning
  Those who are said to be the shore of the sea of perfection will never change, though ages may change.

Leave a comment