1023. குடிசெய்வல் என்னும் ஒருவற்குத்

Rate this post

1023. குடிசெய்வல் என்னும் ஒருவற்குத்

1023. Kudiseyval Ennum Oruvarkuth

 • குறள் #
  1023
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிசெயல் வகை (KudiSeyal Vagai)
  The Way of Maintaining the Family
 • குறள்
  குடிசெய்வல் என்னும் ஒருவற்குத் தெய்வம்
  மடிதற்றுத் தான்முந் துறும்.
 • விளக்கம்
  குடியை உயரச்செய்வேன் என்று கருதி முயலுகின்ற ஒருவனுக்குத் தெய்வமே ஆடையை இறுக உடுத்திக் கொண்டு வழிகாட்டி முன்செல்லும்.
 • Translation
  in English
  ‘I’ll make my race renowned,’ if man shall say,
  With vest succinct the goddess leads the way.
 • Meaning
  The Deity will clothe itself and appear before him who resolves on raising his family.

Leave a comment