1024. சூழாமல் தானே முடிவெய்தும்

Rate this post

1024. சூழாமல் தானே முடிவெய்தும்

1024. Soozhaamal Thaane Mudiveithum

 • குறள் #
  1024
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிசெயல் வகை (KudiSeyal Vagai)
  The Way of Maintaining the Family
 • குறள்
  சூழாமல் தானே முடிவெய்தும் தம்குடியைத்
  தாழாது உஞற்று பவர்க்கு.
 • விளக்கம்
  தமது குடியை உயரச் செய்வதற்கான முயற்சியைத் தாமதியாது விரைந்து செய்பவர்க்கு, அதனை முடிக்கும் விதத்தினை அவர் ஆராயாமலே அதுவே நிறைவேறும்.
 • Translation
  in English
  Who labours for his race with unremitting pain,
  Without a thought spontaneously, his end will gain.
 • Meaning
  Those who are prompt in their efforts (to better their family) need no deliberation, such efforts will of themselves succeed.

Leave a comment