1027. அமரகத்து வன்கண்ணர் போலத்

Rate this post

1027. அமரகத்து வன்கண்ணர் போலத்

1027. Amaragaththu Vankannar Polath

 • குறள் #
  1027
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிசெயல் வகை (KudiSeyal Vagai)
  The Way of Maintaining the Family
 • குறள்
  அமரகத்து வன்கண்ணர் போலத் தமரகத்தும்
  ஆற்றுவார் மேற்றே பொறை.
 • விளக்கம்
  போர்க்களத்தில் போரினைத் தாங்கும் வீரரைப் போலக் குடும்பத்திலும் அதனைத் தாங்குவது வல்லவர் பொறுப்பாகும்.
 • Translation
  in English
  The fearless hero bears the brunt amid the warrior throng;
  Amid his kindred so the burthen rests upon the strong.
 • Meaning
  Like heroes in the battle-field, the burden (of protection etc.) is borne by those who are the most
  efficient in a family.

Leave a comment