1028. குடிசெய்வார்க் கில்லை பருவம்

Rate this post

1028. குடிசெய்வார்க் கில்லை பருவம்

1028. Kudiseivaark Killai Paruvam

 • குறள் #
  1028
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிசெயல் வகை (KudiSeyal Vagai)
  The Way of Maintaining the Family
 • குறள்
  குடிசெய்வார்க் கில்லை பருவம் மடிசெய்து
  மானங் கருதக் கெடும்.
 • விளக்கம்
  குடியை உயரச் செய்பவர்க்குக் காலவரையறை என்று ஒன்று இல்லை; சோம்பியிருந்து கொண்டு மானத்தையும் நினைப்பாராயின், அவரது குடி கெட்டுவிடும்.
 • Translation
  in English
  Wait for no season, when you would your house uprear;
  ‘Twill perish, if you wait supine, or hold your honour dear.
 • Meaning
  As a family suffers by (one’s) indolence and false dignity there is to be so season (good or bad) to
  those who strive to raise their family.

Leave a comment