1051. இரக்க இரத்தக்கார்க் காணின்

Rate this post

1051. இரக்க இரத்தக்கார்க் காணின்

1051. Irakka Iraththakkaark Kaanin

 • குறள் #
  1051
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  இரவு (Iravu)
  Mendicancy
 • குறள்
  இரக்க இரத்தக்கார்க் காணின் கரப்பின்
  அவர்பழி தம்பழி அன்று.
 • விளக்கம்
  வறியவர் பொருள் கொடுக்கக் கூடியவரைக் கண்டால், அவரிடத்தில் இரத்தலைச் செய்யலாம். அவர் பொருள் கொடுக்க மறுப்பாராயின், அஃது அவர்க்குப் பழியேயன்றி, இரந்தவர்க்காகாது.
 • Translation
  in English
  When those you find from whom ’tis meet to ask,- for aid apply;
  Theirs is the sin, not yours, if they the gift deny.
 • Meaning
  If you meet with those that may be begged of, you may beg; (but) if they withhold (their gift) it is their blame and not yours.

Leave a comment