1052. இன்பம் ஒருவற்கு இரத்தல்

Rate this post

1052. இன்பம் ஒருவற்கு இரத்தல்

1052. Inbam Oruvarkku Iraththal

 • குறள் #
  1052
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  இரவு (Iravu)
  Mendicancy
 • குறள்
  இன்பம் ஒருவற்கு இரத்தல் இரந்தவை
  துன்பம் உறாஅ வரின்.
 • விளக்கம்
  ஒருவனுக்கு இரக்கப்பட்ட பொருள் துன்பமில்லாமல் வந்தால், இரத்தலும் இன்பத்திற்குக் காரணமாகும்.
 • Translation
  in English
  Even to ask an alms may pleasure give,
  If what you ask without annoyance you receive.
 • Meaning
  Even begging may be pleasant, if what is begged for is obtained without grief (to him that begs).

Leave a comment