1053. கரப்பிலா நெஞ்சின் கடனறிவார்

Rate this post

1053. கரப்பிலா நெஞ்சின் கடனறிவார்

1053. Karapilaa Nenjin Kadanarivaar

 • குறள் #
  1053
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  இரவு (Iravu)
  Mendicancy
 • குறள்
  கரப்பிலா நெஞ்சின் கடனறிவார் முன்நின்று
  இரப்புமோ ரேஎர் உடைத்து.
 • விளக்கம்
  கொடுப்பதற்குரிய பொருளை மறைக்காதவர்களும், இரப்பவர்க்குக் கொடுப்பது தமது கடமை என்று உணர்பவர்களுமாகிய அவர்கள் முன்னிலையில் நின்று ஒரு பொருளை இரத்தல், இரப்பவர்க்கு ஓர் அழகாகும்.
 • Translation
  in English
  The men who nought deny, but know what’s due, before their face
  To stand as suppliants affords especial grace.
 • Meaning
  There is even a beauty in standing before and begging of those who are liberal in their gifts and understand their duty (to beggars).

Leave a comment