1059. ஈவார்கண் என்னுண்டாம் தோற்றம்

Rate this post

1059. ஈவார்கண் என்னுண்டாம் தோற்றம்

1059. Eevaarkan Ennundaam Thotram

 • குறள் #
  1059
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  இரவு (Iravu)
  Mendicancy
 • குறள்
  ஈவார்கண் என்னுண்டாம் தோற்றம் இரந்துகோள்
  மேவார் இலாஅக் கடை.
 • விளக்கம்
  இறந்து பொருள் கொள்ளுதலை விரும்புபவர் இல்லாதபோது, கொடுப்பவரிடத்தில் என்ன புகழ் உண்டாகும்?
 • Translation
  in English
  What glory will there be to men of generous soul,
  When none are found to love the askers’ role?
 • Meaning
  What (praise) would there be to givers (of alms) if there were no beggars to ask for and reveive (them).

Leave a comment