1061. கரவாது உவந்தீயும் கண்ணன்னார்

5/5 - (1 vote)

1061. கரவாது உவந்தீயும் கண்ணன்னார்

1061. Karavaathu Uvantheeyum Kannannaar

 • குறள் #
  1061
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  இரவச்சம் (Iravachcham)
  The Dread of Mendicancy
 • குறள்
  கரவாது உவந்தீயும் கண்ணன்னார் கண்ணும்
  இரவாமை கோடி உறும்.
 • விளக்கம்
  தம்மிடத்தில் உள்ளதை மறைக்காமல் மகிழ்ந்து கொடுக்கும் படியான கண்போன்ற சிறந்தவரிடத்திலும் இரவாமல் இருத்தலே கோடி மடங்கு நல்லது.
 • Translation
  in English
  Ten million-fold ’tis greater gain, asking no alms to live,
  Even from those, like eyes in worth, who nought concealing gladly give.
 • Meaning
  Not to beg (at all) even from those excellent persons who cheerfully give without refusing, will do immense good.

Leave a comment