1065. தெண்ணீர் அடுபுற்கை ஆயினும்

Rate this post

1065. தெண்ணீர் அடுபுற்கை ஆயினும்

1065. Thenneer Adupurkai Ayinum

 • குறள் #
  1065
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  இரவச்சம் (Iravachcham)
  The Dread of Mendicancy
 • குறள்
  தெண்ணீர் அடுபுற்கை ஆயினும் தாள்தந்தது
  உண்ணலின் ஊங்கினிய தில்.
 • விளக்கம்
  தன் முயற்சியினால் வந்தது தெளிந்த நீர் போன்று சமைத்த கூழேயாயினும் அதனை உண்ணுவதினும் மேம்பட்ட இன்பம் வேறு இல்லை.
 • Translation
  in English
  Nothing is sweeter than to taste the toil-won cheer,
  Though mess of pottage as tasteless as the water clear.
 • Meaning
  Even thin gruel is ambrosia to him who has obtained it by labour.

Leave a comment