1070. கரப்பவர்க்கு யாங்கொளிக்கும் கொல்லோ

Rate this post

1070. கரப்பவர்க்கு யாங்கொளிக்கும் கொல்லோ

1070. Karappavarkku Yaankolikkum Kollo

 • குறள் #
  1070
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  இரவச்சம் (Iravachcham)
  The Dread of Mendicancy
 • குறள்
  கரப்பவர்க்கு யாங்கொளிக்கும் கொல்லோ இரப்பவர்
  சொல்லாடப் போஒம் உயிர்.
 • விளக்கம்
  இரப்பவனுக்கு ஒன்றை இரக்கும்போதே உயிர் போன்றதே! உள்ள பொருளை இல்லை என்று மறைக்கும் ஒளிப்பவர்க்கு உயிர் எங்கே சென்று ஒளிக்குமோ?
 • Translation
  in English
  E’en as he asks, the shamefaced asker dies;
  Where shall his spirit hide who help denies?
 • Meaning
  Saying “No” to a beggar takes away his life. (but as that very word will kill the refuser) where then would the latter’s life hide itself ?

Leave a comment