1152. இன்கண் உடைத்தவர் பார்வல்

Rate this post

1152. இன்கண் உடைத்தவர் பார்வல்

1152. Inkan Udaiththavar Paarval

 • குறள் #
  1152
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  பிரிவாற்றாமை (Pirivaatraamai)
  Separation Unendurable
 • குறள்
  இன்கண் உடைத்தவர் பார்வல் பிரிவஞ்சும்
  புன்கண் உடைத்தால் புணர்வு.
 • விளக்கம்
  அன்று அவருடைய பார்வையும் எனக்கு இன்பமாக இருந்தது. இன்று அவரது புணர்ச்சியும் அவர் பிரிவார் என எண்ணி அஞ்சும் துன்பம் தருகின்றது.
 • Translation
  in English
  It once was perfect joy to look upon his face;
  But now the fear of parting saddens each embrace.
 • Meaning
  His very look was once pleasing; but (now) even intercourse is painful through fear of separation.

Leave a comment