1153. அரிதரோ தேற்றம் அறிவுடையார்

Rate this post

1153. அரிதரோ தேற்றம் அறிவுடையார்

1153. Aritharo Thetram Arivudaiyaar

 • குறள் #
  1153
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  பிரிவாற்றாமை (Pirivaatraamai)
  Separation Unendurable
 • குறள்
  அரிதரோ தேற்றம் அறிவுடையார் கண்ணும்
  பிரிவோ ரிடத்துண்மை யான்.
 • விளக்கம்
  அறிவுடையாராகிய காதலரிடத்தும் ஒவ்வொரு சமயம் பிரிவு உண்டாதலால், ‘பிரியேன்’ என்று அவர் சொன்ன சொல்லை நம்புவதற்கு அரிதாயிருக்கின்றது.
 • Translation
  in English
  To trust henceforth is hard, if ever he depart,
  E’en he, who knows his promise and my breaking heart.
 • Meaning
  As even the lover who understands (everything) may at times depart, confidence is hardly possible.

Leave a comment