1154. அளித்தஞ்சல் என்றவர் நீப்பின்

Rate this post

1154. அளித்தஞ்சல் என்றவர் நீப்பின்

1154. Aliththanchal Endravar Neeppin

 • குறள் #
  1154
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  பிரிவாற்றாமை (Pirivaatraamai)
  Separation Unendurable
 • குறள்
  அளித்தஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெளித்தசொல்
  தேறியார்க்கு உண்டோ தவறு.
 • விளக்கம்
  முன்னாளில், ‘உன்னைப்பிரியேன், அஞ்சாதிரு’ என்று கூறியவர் பிரிவாரானால், அவர் சொல்லை நம்பியவரிடத்தில் குற்றமுண்டோ?
 • Translation
  in English
  If he depart, who fondly said, ‘Fear not,’ what blame’s incurred
  By those who trusted to his reassuring word?
 • Meaning
  If he who bestowed his love and said “fear not” should depart, will it be the fault of those who believed in (his) assuring words ?

Leave a comment