1155. ஓம்பின் அமைந்தார் பிரிவோம்பல்

Rate this post

1155. ஓம்பின் அமைந்தார் பிரிவோம்பல்

1155. Ombin Amainthaar Pirivompal

 • குறள் #
  1155
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  பிரிவாற்றாமை (Pirivaatraamai)
  Separation Unendurable
 • குறள்
  ஓம்பின் அமைந்தார் பிரிவோம்பல் மற்றவர்
  நீங்கின் அரிதால் புணர்வு.
 • விளக்கம்
  என் உயிரைப் பிரியாமல் காப்பாற்றுவாயானால், காதலர் என்னை விட்டுப் பிரியாமல் தடுப்பாயாக; அவ்வாறின்றி அவர் பிரிந்தால், பின்பு அவரைச் சேர்த்தல் அரிதாகும்.
 • Translation
  in English
  If you would guard my life, from going him restrain
  Who fills my life! If he depart, hardly we meet again.
 • Meaning
  If you would save (my life), delay the departure of my destined (husband); for if he departs, intercourse will become impossible.

Leave a comment