1158. இன்னாது இனன்இல்ஊர் வாழ்தல்

Rate this post

1158. இன்னாது இனன்இல்ஊர் வாழ்தல்

1158. Innaathu Inaniloor Vaazhthal

 • குறள் #
  1158
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  பிரிவாற்றாமை (Pirivaatraamai)
  Separation Unendurable
 • குறள்
  இன்னாது இனன்இல்ஊர் வாழ்தல் அதனினும்
  இன்னாது இனியார்ப் பிரிவு.
 • விளக்கம்
  தோழியர் இல்லாத வேறு ஊரில் வாழ்தல் துன்பஞ்செய்வதாகும். காதலரைப் பிரிதல் அவ்வாறு வாழ்தலைக் காட்டிலும் துன்பமாகும்.
 • Translation
  in English
  ‘Tis sad to sojourn in the town where no kind kinsmen dwell;
  ‘Tis sadder still to bid a friend beloved farewell.
 • Meaning
  Painful is it to live in a friendless town; but far more painful is it to part from one’s lover.

Leave a comment