1173. கதுமெனத் தாநோக்கித் தாமே

Rate this post

1173. கதுமெனத் தாநோக்கித் தாமே

1173. Kadhumenath Thaanokkith Thaame

 • குறள் #
  1173
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  கண்விதுப்பழிதல் (Kanvithuppazhithal)
  Eyes Consumed with Grief
 • குறள்
  கதுமெனத் தாநோக்கித் தாமே கலுழும்
  இதுநகத் தக்க துடைத்து.
 • விளக்கம்
  அன்று விரைவாகத் தாம் பார்த்துத் தாமே இருந்து இப்பொழுது அழுகின்றன. இக்கண்களின் அறியாச் செயல் சிரிக்கத் தக்கதாகும்.
 • Translation
  in English
  The eyes that threw such eager glances round erewhile
  Are weeping now. Such folly surely claims a smile!
 • Meaning
  They themselves looked eagerly (on him) and now they weep. Is not this to be laughed at ?

Leave a comment