1175. படலாற்றா பைதல் உழக்கும்

Rate this post

1175. படலாற்றா பைதல் உழக்கும்

1175. Padalaatraa Paithal Uzhakkum

 • குறள் #
  1175
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  கண்விதுப்பழிதல் (Kanvithuppazhithal)
  Eyes Consumed with Grief
 • குறள்
  படலாற்றா பைதல் உழக்கும் கடலாற்றாக்
  காமநோய் செய்தஎன் கண்.
 • விளக்கம்
  கடலும் சிரியதாகும்படி பெரிய காதல் நோயைச் செய்த என் கண்கள் தூங்கமுடியாதபடி வருத்தத்தை அனுபவிக்கின்றன.
 • Translation
  in English
  The eye that wrought me more than sea could hold of woes,
  Is suffering pangs that banish all repose.
 • Meaning
  Mine eyes have caused me a lust that is greater than the sea and (they themselves) endure the torture of sleeplessness.

Leave a comment