1176. ஓஒ இனிதே எமக்கிந்நோய்

Rate this post

1176. ஓஒ இனிதே எமக்கிந்நோய்

1176. Oo Inithe Emakkinnoi

 • குறள் #
  1176
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  கண்விதுப்பழிதல் (Kanvithuppazhithal)
  Eyes Consumed with Grief
 • குறள்
  ஓஒ இனிதே எமக்கிந்நோய் செய்தகண்
  தாஅம் இதற்பட் டது.
 • விளக்கம்
  எனக்கு இத்துன்பத்தைச் செய்த கண்கள், தாமும் தூங்காத இத்துன்பத்தை அடைந்தன; இது மிகவும் இனிதாயிற்று.
 • Translation
  in English
  Oho! how sweet a thing to see! the eye
  That wrought this pain, in the same gulf doth lie.
 • Meaning
  The eyes that have given me this disease have themselves been seized with this (suffering). Oh! I am much delighted.

Leave a comment