1178. பேணாது பெட்டார் உளர்மன்னோ

Rate this post

1178. பேணாது பெட்டார் உளர்மன்னோ

1178. Penaathu Pettaar Ularmanno

 • குறள் #
  1178
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  கண்விதுப்பழிதல் (Kanvithuppazhithal)
  Eyes Consumed with Grief
 • குறள்
  பேணாது பெட்டார் உளர்மன்னோ மற்றவர்க்
  காணாது அமைவில கண்.
 • விளக்கம்
  காதலர் மனத்தால் விரும்பாதவராகிச் சொல்லால் மட்டும் விரும்புபவராய் இருக்கின்றார்; எனினும் கண்கள் அவரைக் காணாமல் பொறுமையுடன் இருக்க மாட்டா.
 • Translation
  in English
  Who loved me once, on loving now doth here remain;
  Not seeing him, my eye no rest can gain.
 • Meaning
  He is indeed here who loved me with his lips but not with his heart but mine eyes suffer from not seeing him.

Leave a comment