1191. தாம்வீழ்வார் தம்வீழப் பெற்றவர்

Rate this post

1191. தாம்வீழ்வார் தம்வீழப் பெற்றவர்

1191. Thaamveezhvaar Thamveezhp Petravar

 • குறள் #
  1191
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  தனிப்படர் மிகுதி (Thanippadar Miguthi)
  The Solitary Anguish
 • குறள்
  தாம்வீழ்வார் தம்வீழப் பெற்றவர் பெற்றாரே
  காமத்துக் காழில் கனி.
 • விளக்கம்
  தம்மால் விரும்பப்பட்ட கணவரால், தாமும் விரும்பப்பெற்ற மகளிர், காமநுகர்ச்சியாகிய விதையில்லாத பழத்தைப் பெற்றவர் ஆவர்.
 • Translation
  in English
  The bliss to be beloved by those they love who gains,
  Of love the stoneless, luscious fruit obtains.
 • Meaning
  The women who are beloved by those whom they love, have they have not got the stone-less fruit of sexual delight ?

Leave a comment