1194. வீழப் படுவார் கெழீஇயிலர்

Rate this post

1194. வீழப் படுவார் கெழீஇயிலர்

1194. Veezhap Paduvaar Kezheeeyalar

 • குறள் #
  1194
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  தனிப்படர் மிகுதி (Thanippadar Miguthi)
  The Solitary Anguish
 • குறள்
  வீழப் படுவார் கெழீஇயிலர் தாம்வீழ்வார்
  வீழப் படாஅர் எனின்.
 • விளக்கம்
  பிறரால் மதிக்கப்பட்டாலும் பெண்கள், தம் கணவரால் விரும்பப்படாராயின் நல்வினைப் பயன் பொருந்தாதவராவர்.
 • Translation
  in English
  Those well-beloved will luckless prove,
  Unless beloved by those they love.
 • Meaning
  Even those who are esteemed (by other women) are devoid of excellence, if they are not loved by their beloved.

Leave a comment