1195. நாம்காதல் கொண்டார் நமக்கெவன்

Rate this post

1195. நாம்காதல் கொண்டார் நமக்கெவன்

1195. Naamkaathal Kondaar Namakkevan

 • குறள் #
  1195
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  தனிப்படர் மிகுதி (Thanippadar Miguthi)
  The Solitary Anguish
 • குறள்
  நாம்காதல் கொண்டார் நமக்கெவன் செய்பவோ
  தாம்காதல் கொள்ளாக் கடை.
 • விளக்கம்
  தாம் காதல் செய்யாதபோது, என்னால் காதலிக்கப்பட்டவர் எனக்கு என்ன இன்பத்தைச் செய்வார்?
 • Translation
  in English
  From him I love to me what gain can be,
  Unless, as I love him, he loveth me?
 • Meaning
  He who is beloved by me, what will he do to me, if I am not beloved by him ?

Leave a comment