1196. ஒருதலையான் இன்னாது காமம்காப்

Rate this post

1196. ஒருதலையான் இன்னாது காமம்காப்

1196. Oruthalaiyaan Innaathu Kaamamkaap

 • குறள் #
  1196
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  தனிப்படர் மிகுதி (Thanippadar Miguthi)
  The Solitary Anguish
 • குறள்
  ஒருதலையான் இன்னாது காமம்காப் போல
  இருதலை யானும் இனிது.
 • விளக்கம்
  ஆண் பெண் இருபாலருள், காமம் ஒரு பக்கத்தில் இருத்தல் துன்பமாகும்; காவடியைப் போல் இரண்டு பக்கமும் ஒத்திருக்குமானால் இன்பம் செய்வதாகும்.
 • Translation
  in English
  Love on one side is bad; like balanced load
  By porter borne, love on both sides is good.
 • Meaning
  Lust, like the weight of the KAVADI, pains if it lies in one end only but pleases if it is in both.

Leave a comment