1202. எனைத்தொன்று ஏனிதேகாண் காமம்தாம்

Rate this post

1202. எனைத்தொன்று ஏனிதேகாண் காமம்தாம்

1202. Enaiththondru Yenithekaan Kaamamthaam

 • குறள் #
  1202
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நினைந்தவர் புலம்பல் (Ninaindhavar Pulambal)
  Sad Memories
 • குறள்
  எனைத்தொன்று ஏனிதேகாண் காமம்தாம் வீழ்வார்
  நினைப்ப வருவதொன்று ஏல்.
 • விளக்கம்
  தாம் விரும்புகின்றவரை நினைத்தால் வருகின்ற துன்பம் ஒன்றும் இல்லையாகும்; ஆகையால் காதல் எந்த அளவினதாயினும் இனிமை யுடையதாகும்.
 • Translation
  in English
  How great is love! Behold its sweetness past belief!
  Think on the lover, and the spirit knows no grief.
 • Meaning
  Even to think of one’s beloved gives one no pain. Sexuality, in any degree, is always delightful.

Leave a comment